Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Twinflamesjewellery.com
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.twinflamesjewellery.com działający w ramach działalności rejestrowanej prowadzonej przez firmę Pure Spirit Art Ewa Bętkowska, posługującą się numerem NIP 6443332632, zarejestrowaną pod adresem ul. Teofila Lenartowicza 28b/9, 41-219 w Sosnowcu .
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: twin.flames.jewellery@gmail.com
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 882 776 303
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : Pure Spirit Art Ewa Bętkowska  37 1240 4836 1111 0011 2687 5961, Bank Pekao.
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-18.00

§ 4
Informacje ogólne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w ramach działalności gospodarczej, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu  oraz składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową
Sprzedaży.

§ 5
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail twin.flames.jewellery@gmail.com lub poprzez formularz kontaktu dostępny na stronie sklepu.

§ 6
Składanie zamówienia

Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
W Formularzu zamówienia Klient musi podać poprawne dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 7
Dostawa i płatność


Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient.
Zamówienie dostarczone może być Klientowi za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Kuriera InPost oraz listem poleconym Poczty Polskiej.
Po dokonaniu zamówienia Klient powinien w ciągu 3 dni roboczych uiścić opłatę za wybrane produkty oraz za koszty dostawy. Płatność powinna nastąpić poprzez bramkę płatności dostępną na stronie sklepu lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedającego. Jeśli Sprzedający nie otrzyma wpłaty w ciągu 3 dni roboczych, Umowę Sprzedaży uważa się za rozwiązaną.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
Sklep rozpoczyna realizację Zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych towarów oraz opłatę za dostawę.
Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia wpłaty na konto Sprzedawcy, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.
Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku jednorazowych większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, przy czym Klient zostanie o powyższym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku akceptacji proponowanego terminu dostawy Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
Po złożeniu Zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, natomiast po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą– możliwa jest także wysyłka na terenie Europy.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287), zwanej dalej “Prawem konsumenckim” prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail twin.flames.jewellery@gmail.com
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Klient ma obowiązek zwrócić Produkt w nienaruszonym stanie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania oraz zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, Produkt nie zostanie przyjęty a zwrot kosztów nie zostanie wykonany.
Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu równowartość ceny Produktów, wyłączając koszty dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.
W przypadku nieodebrania przez Klienta prawidłowo zaadresowanej przesyłki, to znaczy takiej której adres odbiorcy jest zgodny z tym, wpisanym zamówieniu przyjmuje się, że Klient odstąpił od umowy. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, ponosi on zarówno koszty dostawy, jak i koszt dostawy zwrotnej do Sprzedawcy. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do zwrotu równowartość ceny Produktów, wyłączając koszty dostawy oraz koszt dostawy zwrotnej. 
Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają Produkty wykonane na specjalne zamówienia Klienta.

§ 10
Reklamacja i Gwarancja

Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania.
Jeśli przesyłka i jej zawartość nosi ślady uszkodzenia, należy skontaktować się ze sprzedającym poprzez e-mail: twinflamesjewel@gmail.com
W przypadku niezgodności Przedmiotu z umową lub gdy Przedmiot posiada wady fabryczne, Klient powinien odesłać do Sprzedającego, reklamowany Przedmiot wraz z opisem niezgodności lub wad.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
W razie uznania reklamacji Przedmiot wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
Jeżeli naprawa lub wymiana Przedmiotu będzie utrudniona, Sprzedawca –po konsultacji z Klientem – zwróci równowartość ceny Przedmiotu lub zaproponuje inne rozwiązanie.
Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Przedmiotu ponosi Sprzedawca.

§ 11
Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
Dane osobowe przekazane właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 12
Postanowienia końcowe

Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
Korzystanie/złożenie Zamówienia w sklepie twinflamesjewellery.com oznacza akceptację niniejszego Regulamin.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie pod adresem twinflamesjewellery.com i obowiązuje na czas nieoznaczony.
Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
 Data zawarcia umowy
 Przedmiot umowy
……………………………
Podpis konsumenta
Data: ………………………….
WZÓR REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)
……………………………………
…………………………………….
……………………………………

REKLAMACJA
Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:
(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)
Wobec powyższego *:
 wnoszę o obniżenie ceny Towaru do kwoty ;
 wnoszę o usunięcia wady;
 wnoszę o wymianę Towaru na wolny od wad;
 oświadczam, iż odstępuję od umowy.
……………………………
Podpis konsumenta
Data: ………………………….

Shopping Cart